Start arrow Algemeen arrow Waarom deze site? arrow Vrijwaring
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Vrijwaring PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Thursday 28 May 2009

Vrijwaring

Vrijwaring met betrekking tot de site www.geestvangebed.nl genoemd ‘In de Geest van Gebed’

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Geest van Gebed is het mogelijk dat de informatie die op Geest van Gebed wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze pagina’s zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Geest van Gebed. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Geest van Gebed geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Geest van Gebed, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Geest van Gebed te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Geest van Gebed verkregen is. Geest van Gebed garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Geest van Gebed verkregen informatie. De informatie op Geest van Gebed wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Op vele plaatsen op deze internetsite zijn links aanwezig naar andere instellingen, organisaties en instanties. Geest van Gebed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.
Niet werkende of foute links dienen gemeld te worden bij sitebeheer.

Ondanks de zorgvuldigheid die Geest van Gebed (geestvangebed.nl) betracht bij het (doen) verzamelen van deze informatie, staat Geest van Gebed niet in voor de juistheid en de volledigheid van de getoonde informatie. Geest van Gebed sluit voorts niet uit dat de ingevoerde zoekargumenten en het daarop gebaseerde resultaat niet met elkaar in overeenstemming zijn. De gebruikers van deze website kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Geest van Gebed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet, niet tijdig, niet volledig of niet juist functioneren van (de elektronische verbinding van de gebruiker met) deze website en voor schade als gevolg van eventueel misbruik en/of manipulatie van (de elektronische verbinding van de gebruiker met) deze website door derden.

Geest van Gebed is te allen tijde gerechtigd deze website en de daarin opgenomen informatie zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Geest van Gebed kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen van de site.

Geest van Gebed kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de site wordt gelinkt. Hetzelfde geldt voor de eventuele schending van auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten door deze derde sites. Tevens kan Geest van Gebed niet verantwoordelijk gesteld worden voor onjuistheden op derde sites die verwijzen naar deze site.

De content van diverse artikelen bestaan uit ingezonden gebeden en/of artikelen van gebruikers of andere niet aan Geest van Gebed verbonden personen, we kunnen dan ook niet garanderen dat zij daarmede het auteursrecht van anderen geschonden hebben. We kunnen dit helaas niet volledig uitsluiten of voorkomen en wijzen elke vorm van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud af. Indien er toch beschermde publicaties en of auteursrechtelijk geschonden content aangetroffen worden dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan de redactie of sitebeheerder.

Bovendien streeft Geest van Gebed het verspreiden van deze religeuze content na, onze overtuiging is dat de diverse gebeden en informatie over religieuze onderwerpen en artikelen tot algemeen publiekelijk gemeengoed behoren dus, kunnen we daarin geen enkele verantwoording nemen in het al of niet navolgen van eventuele copyright rechten of eigendomsrechtern betreffende de door ons verstrekte informatie. Mochten er toch publicaties zijn die niet publiekelijk verspreid cq. gedistribueerd mogen worden via internet of enig andere media dan dient u dit bij voorkeur zo spoedig mogelijk zoniet direct te melden bij de redactie en sitebeheer. Wij zullen dan doeltreffende maatregelen treffen en de de auteursrechtelijk beschermde en geschonden inhoud zo snel mogelijk verwijderen. Wij wijzen echter elke vorm van aansprakelijkheid en of schadevrijstelling per definitie van de hand.

Officiële statement sitebeheer:
Alle gebeden zijn, tenzij anders vermeld, vrij van copyright rechten, dit geld ook voor de meeste artikelen deze vallen onder
“GNU Vrije Documentatie Licentie”. We streven immers het verspreiden van deze informatie na! GvG 2009.

Zie voor meer info:http://www.gnu.org/philosophy/why-copyleft.html

Copyright (C)  2009 GvG 
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

Copyright (c) 2009 GvG
Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden en/of wijzigen van dit document onder de bepalingen van de GNU Vrije Documentatie Licentie, versie 1.3 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation; zonder Invariante Secties, zonder Omslagteksten voor de Voorkant en zonder Omslagteksten voor de Achterkant.
Een kopie van de licentie is opgenomen in de sectie getiteld “GNU Vrije Documentatie Licentie”.

 [Small GPLv3 logo]

 GPL3

 
Copyleft

Laatst bijgewerkt op ( Thursday 28 May 2009 )
 
< Vorige

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.