Avondwake voor de overledene

Avondwake voor de overledene

Droevige geheimen van de Rozenkrans

Heer God, wij bevelen U aan uw dienaar(dienares)N.N. en wij bidden U, door onze Heer Jezus Christus, onze Verlosser: verleen hem (haar) de vreugde U te mogen aanschouwen; vergeef zijn (haar) zonden, die hij (zij) gedaan mocht hebben, en gedenk dat hij (zij) geloofd heeft in U, God de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en U in Geloof heeft gediend.

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde...
Dit is ook het Geloof van de overledene op grond waarvan wij hem (haar) mogen toevertrouwen aan Gods barmhartigheid. Jezus Christus is mens geworden, heeft geleden en is aan het Kruis gestorven tot vergeving van de zonden en om ons allen te redden. Hij is verrezen en opgestegen ten hemel om voor ons de verrijzenis tot het eeuwig leven te verwerven. Dit overwegen wij bij ons rozenkransgebed.

Onze Vader...
Ik groet u, dochter van God de Vader,
Wees gegroet...
Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet...
Ik groet u, bruid van God de Heilige Geest.
Wees gegroet...
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust,
    en het eeuwige licht verlichte hem (haar),
A. dat hij (zij) ruste in vrede.

1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Christus heeft door zijn doodsangst in het hof van olijven zijn verbondenheid met het lijden van de mens getoond en beleefd, en daardoor ons lijden verlicht en geheiligd.
Onze Vader...,10_ Wees Gegroet..., Eer aan de Vader...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust en het eeuwig licht verlichte hem (haar),
A. dat hij (zij) ruste in vrede.

2. Jezus wordt gegeseld. Christus heeft door zijn geseling het lichamelijk lijden van ons mensen, in het bijzonder van de zieken, gedeeld en geheiligd om ons te sterken en te troosten.
Onze Vader...,10_ Wees Gegroet..., Eer aan de Vader...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem (haar)
A. dat hij (zij) ruste in vrede.

3. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus heeft door zijn doornenkroning vooral het geestelijk lijden van de mensen gedeeld en geheiligd, om ons te sterken en te steunen  in de moeilijkheden van het leven.
Onze Vader...,10_ Wees Gegroet..., Eer aan de Vader...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem (haar)
A. dat hij (zij) ruste in vrede.


4. Jezus draagt zijn Kruis naar de Berg van Calvari‘, Jezus heeft ons door zijn lijden en Kruis verlost van het kwaad, en de vergeving van de zonden voor alle mensen verdiend.
Moge Hij onze dierbare overledenen reinigen van alle straffen van de zonden en hem(haar) in zijn eeuwige vreugde opnemen.
Onze Vader...,10_ Wees Gegroet..., Eer aan de Vader...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem (haar)
A. dat hij (zij) ruste in vrede.

5. Jezus sterft aan  het Kruis.
Zijn marteldood betekent voor ons verlossing uit het kwaad. Zijn offer was volbracht. Zo is Hij verrezen als eerste onder de gestorvenen om voor ons te getuigen van het eeuwige leven, en om ons de vaste hoop te geven van onze verrijzenis, ook van onze dierbare overledene. Moge hij (zij) voor eeuwig verbonden zijn in het geluk van en met God.

Onze Vader..., 10_ Wees Gegroet..., Eer aan de Vader...
V. Heer, geef hem (haar) de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem (haar)
A. dat hij (zij) ruste in vrede.
Joh. 14, 1-3
In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen:
Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Was dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Amen.