Wees gegroet, Koningin

Wees gegroet, Koningin


Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen, Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden
God, onze toevlucht en onze kracht, zie genadig neer op het volk, dat tot U smeekt; en verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder, de heilige Kerk.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte Maagd en Moeder van God - van de heilige Jozef, haar bruidegom, -  van uw heilige apostelen Petrus en Paulus - en van alle heiligen.
Door Christus onze Heer. Amen.