Aanbidding en smeekgebed

Aanbidding en smeekgebed

Goddelijke verlosser, die ons uw lichaam en Bloed in de heilige Eucharistie hebt nagelaten, ik aanbid U. Onder de gedaanten van brood bent U in dit sacrament tegenwoordig met godheid en mensheid, met ziel en lichaam, geheel zelfstandig,
levend en onsterfelijk. Ik geloof, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. U bent voor mij geboren in een arme stal en voor mij gestorven aan de schandpaal van het Kruis; bent dezelfde Jezus, die gedurende uw verblijf op aarde
door uw zachtmoedigheid en liefdevolle woorden de harten van uw leerlingen tot U wist te trekken en voor altijd aan U te binden.
Ik vertrouw, goede Jezus, op de oneindige verdiensten van uw goddelijke Hart. U nodigt ons zo minzaam uit: 'komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt, en Ik zal u verkwikken'. Op U heb ik al mijn hoop gevestigd. U hebt mij de hemel beloofd, en tot onderpand van de eeuwige vreugde schenkt Gij U zelf reeds hier in het aanbiddelijke sacrament. Beminnelijke Jezus, ik dank U voor uw goedheid.
Ik bemin U, goede Jezus, omdat U het hoogste goed bent. U bent mijn trouwste vriend; U zult mij nooit verlaten. Jezus vervul mijn hart meer en meer van liefde tot U! U hebt mij van eeuwigheid bemind; ik wil U bovenal beminnen en ik wijd mij geheel aan U toe.
Ik dank U voor de genade, die U ons in dit heilig sacrament en alle sacramenten schenkt.
I smeek U, geef mij en allen voor wie ik verplicht ben te bidden, uw kracht en bijstand.
Zegen mijn ouders en familie, opdat zij steeds het waarachtig geluk in deze wereld zoeken, U dienen en beminnen, en eenmaal in de hemel U loven en danken.
Zegen mijn vrienden en weldoeners en vergeld hun het goede, dat zij mij bewezen hebben. Zegen uw heilige Kerk, onze heilige vader de Paus, onze Bisschop, de herder van onze parochie en alle priesters, missionarissen en kloosterlingen.
Ik bid U, goede Jezus, zegen al Uw kinderen. Bewaar ons in het Geloof, versterk ons in de liefde. Houd de goeden op de rechte weg en ondersteun de zwakken; troost de bedroefden en neem de armen onder Uw bescherming. wees de hulp van alle verlatenen, van weduwen en wezen, geef aan de zieken genezing of verzachting van hun lijden.
Schenk, barmhartige Jezus, aan de zondaars de genade van de bekering en verlicht alle ongelovigen. Zegen de vruchten van de aarde, behoud de vrede onder de volken, en geleid ons allen tot U, om U eeuwig te bezitten.
Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en weldoeners en alle gestorvenen en breng hen spoedig tot de eeuwige heerlijkheid.
Maar, goede Jezus, opdat niets uw zegeningen weerhoudt, verwijder uit ons hart alles wat U mishaagt; schenk ons vergiffenis, reinig ons hart en heilig onze ziel.
Geef ons, Heer, uw zegen, die ons heiligt en met U verenigt, die ons vervult met uw Geest, opdat wij ons leven leiden zoals Gij het wilt, in liefde voor U en voor onze naasten. Amen.