Noveen tot Heilige Antonius van Padua

Noveen tot Heilige Antonius van Padua


Eerste dag:
O glorierijke en heilige Vader Antonius, vermaarde uitlegger der heilige Schriftuur en vertrooster der bedroefden, wij bidden u, verhoor onze ootmoedige gebeden en verkrijg ons Gods hulp en genade. Dit vragen wij u, door de heilige onnozelheid, waarin gij uw kinderjaren hebt doorgebracht. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Tweede dag:
O heilige Antonius, roem der Predikanten, ijverige verkondiger der Waarheid, kloeke berisper der zonde, wil ons, door uw goedertieren en minnelijke hart, in al onze benauwdheden. Dit vragen wij u door de verdienstvolle jaren die gij hebt overgebracht in de Orde van de H. Augustinus. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Derde dag:
O heilige Antonius; zout der aarde, schitterend licht op de kandelaar der H. Kerk, stad op de berg der beschouwing, wij bidden u, aanhoor de gebeden van onze bedrukte harten, en verkrijg ons van God heilige begeerten en de moed er ons leven naar te schikken. Dit vragen wij u door uw heilig leven in de Orde van de H. Franciscus. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Vierde dag:
O heilige Antonius, getrouwe dienaar der Allerheiligste Maagd wil toch bij haar onze voorspreker zijn, opdat zij ons bij haar Zoon gunstig weze, ons vergiffenis verkrijgende en bijstand in al onze noodwendigheden. Dit vragen wij u door de onuitsprekelijke geneugten, welke uw ziel gevoelde, als het kindeke Jezus rustte tussen uw armen. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Vijfde dag:
O heilige Antonius, Vader der wezen en van alle verlaten mensen, gij die door uw weldaden als een vruchtbare regen van de hemel zijt, bekom dat onze harten vruchtbaar worden in deugden; ontvang ons in uw dienst, bescherm ons in alle gevaren naar ziel en lichaam; verkrijg ons een volkomen liefde tot God en onze evennaaste. Dit vragen wij u door de menigvuldige mirakelen die gij op de aarde door Gods hulp hebt uitgewerkt. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Zesde dag:
O heilige Antonius, onwankelbare zuil van boetvaardigheid, schild tegen alle bekoringen, leraar der onwetenden, bekom ons moed om uw deugden na te volgen, opdat het duurbaar Bloed van Christus voor ons niet vruchteloos weze, en wij in zijn heilige Wonden een geruste haven van zaligheid vinden mogen. Dit vragen wij door uw heilige dood. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Zevende dag:
O heilige Antonius, licht van Italië, glorie van Padua, wil ons een levendig geloof verkrijgen met een vaste hoop in de goedheid van de Heer, en de zo zeer gewenste loon in de hemelse glorie. Dit vragen wij u door de glorierijke intrede van uw ziel in de blijdschap van de Hemel. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Achtste dag:
O heilige Antonius, voorbeeld der leraars, troost der zieken, blijdschap der bedroefden, gij die uw Vader, onschuldig ter dood veroordeeld, verlost en vrijgemaakt hebt, vergeet onze zuchten en gebeden niet, bid God dat hij ons vertrooste en barmhartig weze. Dit vragen wij door de zoete en heilige liefde welke thans in de hemel uw hart vervult. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’
 
Negende dag:
O heilige Antonius, strenge bewaarder der zuiverheid, getrouwe minnaar van het heilig Kruis, wil ons, als wij op sterven zullen liggen, tegen alle bekoringen beschermen, opdat wij, God belijdende met de mond en het hart, Gods barmhartigheid gevoelen mogen. Dit vragen wij door de allergrootste blijdschap die gij in der eeuwigheid genieten zult bij het aanschouwen van het Goddelijk Wezen. Amen.
‘Onze Vader’
‘Wees gegroet’
‘Glorie zij de Vader’