Voorbereidende gebeden

Heer, open mijn mond om uw heilige naam te prijzen. Reinig mijn hart van alle ijdele,
slechte en verstrooiende gedachten, verlicht mijn verstand, ontvlam mijn gemoed, opdat ik waardig, met aandacht en godsvrucht "De Bron van het Geluk" mag bidden en verhoord mag worden voor het aanschijn van uw goddelijke majesteit.
Amen.

Heer Jezus, in vereniging met de goddelijke intenties waarmee Gij zelf op aarde Uw
hemelse Vader geloofd hebt, offer ik U dit gebed op.

Heer Onze God, uw eniggeboren zoon Jezus Christus heeft ons door zijn leven, zijn dood en verrijzenis de weg naar de eeuwige zaligheid gebaand.

Wij bidden U: geef ons de genade dat wij, die deze 15 gebeden bidden en daarbij Zijn heilig leed overwegen, in praktijk brengen wat ons daarin wordt voorgehouden en verkrijgen wat zij beloven.
Door Christus, onze Heer.  
Amen.

------------------------

In de naam van de Vader en de Zoon en de
Heilige Geest.  Amen.

Geloofsbelijdenis

Wij bidden de geloofsbelijdenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn
koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van Hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft
onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen is ten Hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige geest,
de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam,en het eeuwige leven.  
Amen.