Eerste gebed

Eerste gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus Christus, oneindige zoetheid voor allen die U beminnen, vreugd die elk genoegen en alle begeerte te boven gaat, Gij hebt bewezen geen groter verlangen te hebben dan onder de mensen te leven. Zelfs hebt Gij uit liefde tot hen, de menselijke natuur aangenomen.
Wees indachtig al de smarten die Gij hebt doorstaan van het ogenblik van uw menswording af, maar vooral tijdens uw heilig lijden, zoals het voor alle eeuwen werd ontworpen en besloten door de goddelijke voorzienigheid.
Wees indachtig, O Heer, dat Gij in het laatste avondmaal de voeten van uw leerlingen hebt gewassen, dat Gij hen uw heilig Lichaam en uw kostbaar Bloed hebt geschonken en dat Gij hun uw aanstaande lijden hebt voorspeld. Wees indachtig de droefheid en de bittere walging die Gij in uw ziel hebt ondergaan; zoals Gij zelf hebt getuigd, bij het slaken van de pijnlijke kreet:"Mijn ziel is bedroeft tot de dood toe !"
Wees indachtig alle angsten en smarten, die Gij in uw teder lichaam hebt gevoeld reeds
voor de foltering van den kruisdood. Onder het uitbreken van het bloedig zweet hebt Gij tot driemaal toe een smeekbede tot den Vader gericht, dan werd Gij door Judas, uw leerling, verraden en gevangen genomen door uw uitverkoren volk. Vervolgens werdt Gij door valse getuigen beschuldigd, door drie rechters onrechtvaardig veroordeeld, dit alles in uw jeugdige leeftijd en in de heerlijke Paasdagen.

Wees indachtig dat Gij van uw klederen werd ontdaan en met den mantel der bespotting
werd omhuld, dat men uw ogen en uw gelaat heeft bedekt, dat men U kaakslagen heeft
toegediend, U met doornen gekroond en een rietstok in de handen gestopt. Vervolgens
hebben de beulen U aan een zuil vastgebonden, uw lichaam met slagen verscheurd en U
met smaad overladen.
In de herinnering aan alle smarten en aan de droefheid die Gij voor uw kruisoffer reeds
hebt doorstaan, verleen mij, o Heer, voor mijn dood een waar berouw; een volledige
belijdenis van mijn zonden; een herstellende boete en de vergiffenis van al mijn zonden.
Amen.