Avondgebed I

Avondgebed I

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik dank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.

(Overdenk nu, hoe u deze dag hebt doorgebracht, om te weten, welke zonden u bedreven hebt door kwade gedachten, begeerten, woorden en daden of door verzuim van het goede.)

Oefening van Berouw

Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Heer, wees mij, zondaar genadig!

Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

(Driemaal te bidden een wees gegroet ter ere van de zuiverheid van Maria met de aanroeping: Door uw onbevlekte ....)

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u; gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Door uw onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel..

Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.