Avondgebed II

Avondgebed II

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

God, hemelse Vader, u zij lof en dank voor al uw weldaden en genaden, en in het bijzonder voor alles wat ik heden van U ontvangen heb.

God, deze dag is weer voorbij, maar mijn werken zullen mij volgen. Geef, Heer, dat als mijn laatste uur zal slaan, al mijn zonden zijn uitgeboet, en dat alles volbracht is wat ik op aarde moest vervullen.

Mijn Jezus barmhartigheid!

Vergeef mij het kwaad dat ik vandaag gedaan heb. Vul aan wat mij ontbreekt, opdat ik door uw barmhartige liefde uw geheiligde mag zijn om te getuigen van uw liefde tot eer van uw Vader.

Almachtige en barmhartige Vader, ik offer U op het allerkostbaarst Bloed van Jezus Christus, tot voldoening voor mijn zonden en voor de noden van uw Kerk. Wees Gij deze nacht mijn trouwe Beschermer.

Ontferm U, God, over de stervenden en over de zieken in hun slapeloze nachten.

Ontferm U ook over de zondaars, over alle armen, lijdenden en bedroefden en over de zielen in het vagevuur.

Aan mij, Heer, verleen de genade, om U trouw te blijven en steeds te leven volgens uw heilige geboden.

Ik wil bidden voor de bekering van de gehele wereld en voor alle intenties van het heilig Hart van Jezus.

Onze Vader...

Wees gegroet...

Moeder Maria, gedenk dat ik U toebehoor. Bewaar mij, verdedig mij als uw goed en eigendom. Hart van Maria, wees mijn toevlucht!

Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd: verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus, Maria, Jozef, U geef ik mijn hart, mijn geest en mijn leven. Amen.