Geloofsbelijdenis

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hamel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.