Het Engel des Heren

Het Engel des Heren

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet...

Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord.

Wees gegroet...

En het woord is vleesgeworden. En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet...

Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en Kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.