Het Onze Vader

Het Onze Vader

Onze vader, die in de hemel zijt; uw Naam worde geheiligd; uw Rijk kome; uw wil

geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef

ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in

bekoring; maar verlos ons van het kwade. Amen.