Korte aanroepingen/Schietgebeden

Korte aanroepingen/Schietgebeden

- Mijn Heer en mijn God.

- Mijn God en mijn al.

- Mijn God, ik geloof in U, omdat Gij de waarheid zelf zijt.

- Mijn God, ik hoop op U, omdat Gij oneindig goed zijt.

- Mijn God, ik bemin U, omdat Gij oneindig beminnenswaardig zijt, en ik bemin mijn naaste als mijzelf.

- Heer, uw wil geschiede. (Mt 6, 10)

- Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. (Lk. 23, 46)

- Laat ons Heer, uw barmhartigheid zien en geef ons uw heil. (Psalm 84, 8)

- U bent toch in ons midden, Heer God. Wij dragen uw Naam, wij behoren U toe. Laat ons niet alleen! (Jer. 14, 9)

- Laat uw genade spoedig blijken, want ik vertrouw op U. Toon mij de weg, die ik moet nemen, op U richt ik mijn leven. (Psalm 71,1)

- Heer luister en ontferm U over mij, mijn God, sta mij ter zijde met uw hulp. (Psalm 20, 11)

- Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen, Gij zult mij beschermen, getrouwe God. (Psalm 31, 6)

- God, kom mij te hulp; Heer, haast U mij te helpen. (Psalm 70, 2)

- Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest. (Psalm 51, 12)

- Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want Gij zijt toch mijn God. (Ps. 143, 10)

- Ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. (Mk. 9, 24)

- Heer, geef ons meer geloof. (Lk 17, 5)

- God, wees mij, zondaar, genadig! (Lk. 18, 13)

- Wij aanbidden U, Christus, en loven U, omdat Gij door uw Kruis de wereld verlost hebt.

- Geloofd zij Jezus Christus in het allerheiligst Sacrament des Altaars.

- Geloofd, aanbeden, bemind en bedankt zij Jezus' eucharistisch Hart, altijd en in alle tabernakelen ter wereld tot aan het einde der tijden.

- Heer Jezus, wij kunnen niet steunen op eigen verdiensten, kom ons daarom met uw genade te hulp.

- Alles voor U, allerheiligst Hart van Jezus!

- Mijn Jezus, barmhartigheid!

- Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

- Jezus, Koning van liefde, ik vertrouw op uw barmhartige goedheid.

- Hart van Liefde, op U stel ik al mijn vertrouwen. Alles vrees ik van mijn zwakheid, maar alles verhoop ik van uw goedheid.

- Hart van Jezus, brandend van liefde tot ons, ontvlam ons hart van liefde tot U.

- Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

- Hart van Jezus, geef dat ik U steeds meer en meer bemin!

- Hart van Jezus in doodsstrijd, ontferm U over de stervenden.

- Jezus, Maria, Jozef, sta mij bij in de doodsstrijd.

- Heilige Maria, bid voor ons! Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn heil.

- Medelijdend Hart van Maria, bid voor de bedrukten.

- Heilige Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen.

- Met uw Kind ons zo genegen, geef, Maria, ons uw zegen.

- Jezus, Maria en Jozef ik bemin U, red de zielen.