Aanroeping van de heiligen

Aanroeping van de heiligen

Allerheiligste Maagd Maria, die uw kind Jezus zo dikwijls in uw leven vol moederlijke tederheid hebt omhelsd; gij engelen en heiligen, help mij Hem eren en beminnen; help mij met eerbied Hem te ontvangen, die onder deze nederige gedaante tot mij komt. Amen.