Litanie voor de overledene

Litanie voor de overledene

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Heilige Maria,* bid voor hem (haar)
Alle heilige engelen en aartsengelen,*
Heilige Joannes de Doper,*
Heilige Jozef,*
Heilige Petrus,*
Heilige Paulus,*
Heilige Andreas,*
Heilige Joannes,*
Alle heilige apostelen en evangelisten,*
Alle heilige leerlingen van de Heer,*
Heilige Stefanus,*
Heilige Laurentius,*
Heilige Bonifatius,*
Heilige Martelaren van Gorcum,*
Alle heilige martelaren,*
Heilige Augustinus,*
Heilige Willibrordus,*
Heilige Servatius,*
Alle heilige bisschoppen en belijders,*
Heilige Benedictus,*
Heilige Franciscus,*
Alle heilige monniken en kluizenaars,*
Heilige Maria Magdalena,*
Heilige Lidwina,*
Alle heilige maagden en weduwen,*
Alle heiligen van God,*
Wees genadig,* verlos hem (haar), Heer Van uw Gramschap,*
verlos hem (haar), Heer.
Van alle Kwaad,*
Van de macht van de duivel,*
Door uw geboorte,*
Door uw Kruis en lijden,*
Door uw dood en begrafenis,*
Door uw heerlijke verrijzenis,*
Door uw wondervolle hemelvaart,*
Door de genade van de Heilige Geest, de Vertrooster,*
Wij zondaars,* wij bidden U, verhoor ons.
Dat Gij hem (haar) moogt sparen,* wij bidden U,
verhoor ons.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,*
spaar ons, Heer
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
verhoor ons, Heer
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
ontferm U over ons.
V. Christus aanhoor ons.
A. Christus verhoor ons.

Laat ons bidden
Barmhartige God, die uw grenzeloze ontferming de zonden van de boetvaardigen uitwist en de schuld kwijtscheld, verhoor goedgunstig ons gebed voor uw dienaar (dienares) N. Vernieuw in hem (haar), Goede Vader, al wat door aardse zwakheid of door bedrog van de duivel geschonden is. Heb medelijden met hem (haar), die door U verlost is. Neem hem (haar), die geen ander vertrouwen heeft dan in uw barmhartigheid, op in uw eeuwige vreugde. Door Christus onze Heer. Amen.
V. Heer, geef hem (haar) en alle overleden gelovigen de eeuwige rust, en het eeuwig licht verlichte hen,
A. dat zij rusten in vrede.

Hier eindigt voorlopig ons gebed voor de overledene. Ons gebed zal zijn hoogtepunt vinden in de uitvaartmis, de gedachtenisviering van de kruisdood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De overgang van Jezus uit de dood naar het leven zal verder ons op sacramentele wijze aanwezig zijn en ons ten deel vallen in de heilige Eucharistie, gevierd tot heil en behoud van de levenden en de doden.