Litanie van de Heilige Geest

Litanie van de Heilige Geest

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest,* ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God,* ontferm U over ons.
Geest, die uit de Vader en de Zoon voortkomt,*
Geest van wijsheid en verstand,*
Geest van raad en sterkte,*
Geest van wetenschap en godsvrucht,*
Geest van ontzag voor de Heer, *
Geest van geloof, hoop en liefde,*
Geest van vreugde en vrede,*
Geest van nederigheid en zachtmoedigheid,*
Geest van geduld en lankmoedigheid,*
Geest van goedheid en erbarmen,*
Geest van kuisheid en reinheid,*
Geest van trouw en waarachtigheid,*
Geest van heiligheid en gerechtigheid,*
Geest van volmaaktheid,*
Geest van de uitverkoren kinderen van God,*
Geest, leraar en beschermer van de Kerk,*
Geest, doorgronder van het menselijk hart,*
Geest, uitdeler van de hemelse genaden,*
Geest, trooster van de bedroefden,*
Geest, eeuwig licht,*
Geest, heilig vuur,*
Geest, bron van leven,*
Geest, vreugde van de engelen,*
Geest, die de patriarchen verlicht,*
Geest, die de profeten inspireert,*
Geest, leraar van de apostelen,*
Geest, sterkte van de martelaren,*
Geest, troost van de belijders,*
Geest, zuiverheid van de maagden,*
Geest, zaligheid van alle heiligen,*
Wees genadig,* spaar ons Heer.
Wees genadig,* verhoor ons Heer.
Van alle kwaad,* verlos ons Heer.
Van alle bekoringen van de boze vijand,*
verlos ons Heer.
Van de geest van dwaling en leugen,*
Van de geest van ongeloof en bijgeloof,*

Van de geest van hoogmoed en nijd,*
Van de geest van kwaadspreken en laster,*
Van de geest van onreinheid,*
Van de geest van begeerlijkheid en traagheid,*
Van de geest van vermetelheid en vertwijfeling,*
Van het bestrijden van de erkende waarheid,*
Van een verstokt en onboetvaardig hart,*
Van een plotselinge en onvoorziene dood,*
Op de dag van het oordeel,*
Wij, zondaars,* wij bidden U verhoor ons.
Dat Gij de leden van de ware Kerk met nieuwe levenskracht wilt heiligen,*
Dat Gij de heilige Katholieke Kerk wilt besturen en bewaren,*
Dat Gij de bisschoppen wilt verlichten en bevestigen,*
Dat Gij elke dwaalleer wilt uitroeien,*
Dat Gij alle volkeren tot de eenheid van het Geloof en  de Liefde wilt brengen,*
Dat Gij ons met uw genade tot het goede wilt aanzetten en sterken,*
Dat Gij de christelijke jeugd met uw heilige gaven wilt vervullen,*
Dat Gij ons de genade van volharding wilt schenken,*
Dat Gij de zielen van het vagevuur wilt bezoeken en eeuwig gelukkig maken,*
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* ontferm U over ons.
V. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
A. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

        Laat ons bidden
God, voor Wie ieder hart open staat, voor Wie zelfs het willen al een spreken is,
en voor Wie geen geheim verborgen is, zuiver de gedachten van ons hart door de uitstorting van de Heilige Geest, opdat wij U echt mogen beminnen en op waardige wijze eren. Door Christus onze Heer. Amen.