Gebed om leiding

Gebed om leiding

God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Vredevorst, wij bidden om uw leiding in een wereld die beeft van vrees voor de vernielende kracht van het kwaad.
De wereld die U hebt geschapen en waar U van houdt, is doordrenkt met het bloed van oorlog en verscheurd door tweedracht en onenigheid.
Wij moesten elkaar liefhebben, maar wij haten elkaar, wij benijden en benadelen elkaar. Waar, in deze wereld, kunnen wij vrede vinden?
Heer, hoor de noodkreten, die opstijgen uit alle hoeken van de aarde, van hen die gewond zijn naar ziel en lichaam. Wij zijn vol angst. Moeten wij ons overgeven aan de machten van deze wereld? Kunnen wij niet in vertrouwen met elkaar leven?
Wij zijn zwak geweest tegenover het kwaad in de wereld. Wij zijn onverschillig geweest. Alsof wij niet medeverantwoordelijk zijn voor de zonden en het leiden van de rest van de wereld.
Heer, maak ons nederig door uw gerechtigheid en liefde. Maak het ons mogelijk anderen te vergeven, schenk ons wederzijds begrip, geef ons de kracht elkaar lief te hebben. In onze dagen schijnt het kwaad de wereld te regeren, maar wij weten dat U het uiteindelijk bent die de wereld oordeelt, regeert en richting geeft, nu en altijd.
Breng ware vrede tussen de volkeren. Geef dat allen uw geboden eerbiedigen om tot echte vrede te komen.
Als de onweerstaanbare machten van de wereld dreigend op ons af komen, versterk dan ons vertrouwen in U en geef ons de moed 'neen' te zeggen.
Verzoen ons met hen die dicht bij ons zijn, in onze gezinnen, op het werk, op school, in de kerk, in de gemeenschap waarin wij leven.
Toon ons hoe wij een eind kunnen maken aan onze kleinzielige ruzies door de vergeving die Christus , Uw Zoon, ons schenkt. Breng elk van ons tot de beslissing een vredestichter te worden en te doen wat er van ons verlangd wordt om vrede te bewerkstelligen, niet 'ergens', maar HIER, niet 'eens' maar NU.

Amen.