Gebeden tot het heilig Hart van Jezus

Gebeden tot het heilig Hart van Jezus

Heer Jezus Christus, U heeft bij monde van de psalmist geklaagd dat uw vrienden U verlieten: 'Ik hoopte op medelijden, maar vond het niet; op troost, maar ontving die niet.' Geef dat wij, die U met onze zonden bedroefd hebben, U met ons eerherstel mogen verkwikken.
Allerheiligst Hart van Jezus, wij danken U voor uw liefde. Wij bidden U, schenk overvloedige zegen aan uw heilige Kerk, aan onze heilige vader de Paus en de hele geestelijkheid; bevestig de goeden; bekeer de zondaars; verlicht de ongelovigen; zegen onze verwanten, vrienden en weldoeners; help de stervenden; bevrijd de gelovige zielen; en vestig in alle harten de heerlijke heerschappij van uw liefde. Amen.

Aanvaard Heer Jezus, ons hart, dat wij U vol liefde aanbieden, vooral tot herstel van de smaad, U in het sacrament van liefde aangedaan. Verdiep ons medeleven met het lijden van uw goddelijk Hart; geef dat wij uw deugden navolgen en uw gunsten verwerven. Amen.

In de heilige wonde van uw Hart, Jezus, stellen wij al ons vertrouwen. Bij bidden en smeken U bij uw oneindige goedheid, ons hart onafscheidelijk met uw Hart te verenigen, opdat wij voor U leven en in uw liefde sterven. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U over ons.
Allerbarmhartigste Jezus, Gij die brandt van vurige liefde voor de zielen, ik smeek U, bij de doodstrijd van uw allerheiligst Hart en bij de smarten van uw onbevlekte Moeder, zuiver in uw Bloed al de zondaars van de hele wereld, die nu in doodstrijd verkeren en vandaag nog zullen sterven. Amen.