Litanie van het kostbaar Bloed

Litanie van het kostbaar Bloed

door Paus Johannes XXIII
      2 juni 1960

' Van harte bevelen wij zowel het persoonlijk als gemeenschappelijk en openbaar bidden van deze Litanie in de gehele katholieke wereld aan', zegt de Paus in zijn apostolische brief ' Inde a primis ' van 30 juni 1960.

'Ach, laat ons opzien naar het Bloed van Christus en begrijpen hoe kostbaar het is voor God, onze Vader, omdat Het vergoten werd tot vergiffenis der zonden en aan heel de wereld de genade gebracht heeft van de terugkeer tot God.'
                                (H.Clemens Romanus)

Heer, ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus aanhoor ons.
Christus aanhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God, ontferm U over ons.
Bloed van Christus, eniggeborene van de eeuwige Vader, * red ons.
Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, * red ons.
Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, *
Bloed van Christus, in de doodstrijd neerdruppelend op de aarde, *
Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, *
Bloed van Christus, naar buiten dringend bij de doornenkroning, *
Bloed van Christus, op het Kruis vergoten, *
Bloed van Christus, prijs van ons heil, *
Bloed van Christus, nodig voor elke vergeving,*
Bloed van Christus, eucharistische drank en reiniging van de zielen, *
Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, *
Bloed van Christus, overwinnaar van duivels, *
Bloed van Christus, sterkte van de martelaren, *
Bloed van Christus, kracht van de belijders, *
Bloed van Christus, levend geschenk aan de maagden, *
Bloed van Christus, kracht van hen die wankelen, *
Bloed van Christus, verlichting van hen die zwoegen, *
Bloed van Christus, troost in droefheid, *
Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen, *
Bloed van Christus, vertroosting van de stervende, *
Bloed van Christus, heerlijke vrede voor het hart, *
Bloed van Christus, onderpand van het eeuwige leven, *
Bloed van Christus, de zielen bevrijdend van het vagevuur, *
Bloed van Christus, alle glorie en eer overwaardig, *
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * verhoor ons, Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * ontferm U over ons.
V. Gij, o Heer, hebt ons verlost met uw bloed.
A. En ons gemaakt tot een koninkrijk voor God.

        Laat ons bidden
Almachtige eeuwige God, Gij hebt uw eniggeboren Zoon aangesteld tot Verlosser van de wereld, en Gij hebt door zijn bloed verzoend willen worden. Wij vragen U: geef dat wij de losprijs van ons heil zo vereren en door de kracht ervan zo beschermd worden tegen het kwaad in het tegenwoordige leven hier op aarde, dat wij in de hemel de onvergankelijke vrucht mogen genieten.
Door Christus onze Heer. Amen.