Litanie van het heilig Hart van Jezus

Litanie van het heilig Hart van Jezus

Heer, ontferm U over ons.
Christus ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God, ontferm U over ons.
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, * ontferm U over ons.
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, *
Hart van Jezus, wezelijk verenigd met het Woord van God, *
Hart van Jezus, oneindige majesteit, *
Hart van Jezus, heilige tempel van God, *
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, *
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, *
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, *
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, *
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, *
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, *
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, *
Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten, *
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, *
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, *
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, *
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom,
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, *
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, *
Hart van Jezus, mild voor allen die U aanroepen, *
Hart van Jezus, bron van leven en heiligheid, *
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, *
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, *
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, *
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, *
Hart van Jezus, met een lans doorstoken, *
Hart van Jezus, bron van alle troost, *
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, *
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, *
Hart van Jezus, slachtoffer van de zondaars, *
Hart van Jezus, heil van hen die op U hopen, *
Hart van Jezus, hoop van hen die in U sterven, *
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen,
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * ontferm U over ons.

V. Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart.
A. Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

        Laat ons bidden
Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met U Leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.