Litanie van Eerherstel

Litanie van Eerherstel

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God, ontferm U over ons.
Jezus, Woord uit liefde mens geworden, * geef dat wij U beminnen.
Jezus, goddelijk kind, verlaten en vervolgd, *
Jezus, bij uw prediking door priesters en farizee‘n gedwarsboomd en tegengesproken, *
Jezus, wiens Hart pijnlijker werd doorboord door onze ondank dan door de lans van de soldaat, *
Jezus, liefde altijd levend en altijd nieuw in de heilige Eucharistie, *
Jezus, treurend, omdat uw Bloed voor velen tevergeefs vergoten is, *
Jezus, bedroefd om onze lauwheid, *
Jezus, bijna als vreemde behandeld door hen, die Gij zo vaak bezoekt, *
Jezus, steeds kloppend aan de deur van ons hart, *
Jezus, die in onze harten wil wonen, *
Jezus, die onze liefde vraagt tot vergoeding van alle ondankbaarheid, *
Jezus, die medelijdende harten vraagt, *
Jezus, wiens goddelijke Hart ŽŽn vlam van barmhartige liefde is, *
Jezus, door ons berouw verblijd, *
Van de ondankbaarheid, * verlos ons, Heer.
Voor de lauwheid, * behoed ons, Heer.
Met uw goddelijke Liefde, * vervul ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * maak ons edelmoedig.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,  * aanvaard ons hart als offer van eerherstel.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * geef dat wij U ons hart schenken.

Laat ons bidden
Heer Jezus, die ondanks onze zwakheid en onwaardigheid U gewaardigd hebt ons te openbaren, dat Gij eerherstel verlangt voor de beledigingen, U door uw meest-
bevoorrechten aangedaan, maak, dat wij in trouwe toewijding ons ruimhartig aan dat eerherstel wijden.
Moge het zien van uw lijden ons met heilige ijver bezielen; mogen wijzelf U liefhebben en al onze krachten inspannen om uw liefde te verbreiden. Dit vragen wij U bij de verdiensten van het kostbaar Bloed, dat Gij uit al uw wonden en uit uw goddelijk Hart hebt gegoten. Amen.