Litanie van de heilige Naam Jezus

Litanie van de heilige Naam Jezus

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer,  ontferm U over ons.
Jezus, aanhoor ons.
Jezus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, * ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, *
God, Heilige Geest, *
Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God, *
Jezus, Zoon van de levende God, *
Jezus, Glans van de Vader, *
Jezus, verblindende luister van het eeuwige licht, *
Jezus, koning van de heerlijkheid, *
Jezus, zon van gerechtigheid, *
Jezus, Zoon van de Maagd Maria, *
Beminnelijke Jezus, *
Bewonderenswaardige Jezus, *
Jezus, sterke God, *
Jezus, vader van de komende eeuwen, *
Jezus, verkondiger van Gods raadsbesluiten, *
Allermachtigste Jezus, *
Allergeduldigste Jezus, *
Allergehoorzaamste Jezus, *
Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, *
Jezus, beminnaar van de zuiverheid, *
Jezus, onze beminnaar, *
Jezus, God van vrede, *
Jezus, bron van leven, *
Jezus, toonbeeld van deugden, *
Jezus, ijveraar voor de zielen, *
Jezus, onze God, *
Jezus, onze toevlucht, *
Jezus, vader van de armen, *
Jezus, schat van de gelovigen, *
Jezus, goede herder, *
Jezus, waarachtig licht, *
Jezus, eeuwige wijsheid, *
Jezus, eindeloze goedheid, *
Jezus, onze weg en ons leven, *
Jezus, vreugde van de engelen, *

Jezus, koning van de aartsvaders, *
Jezus, meester van de apostelen, *
Jezus, leraar van de evangelisten, *
Jezus, sterkte van de martelaren, *
Jezus, licht van de belijders, *
Jezus, zuiverheid van de maagden, *
Jezus, kroon van alle heiligen, *
Wees genadig, * spaar ons, Jezus.
Wees genadig, * verhoor ons, Jezus.
Van alle kwaad, * verlos ons, Jezus.
Van alle zonden, * verlos ons Jezus.
Van uw gramschap, *
Van de listen van de duivel, *
Van de geest van onkuisheid, *
Van de eeuwige dood, *
Van het verwaarlozen van uw inspraken, *
Door het geheim van uw heilige menswording, *
Door uw geboorte, *
Door uw kindsheid, *
Door uw goddelijk leven, *
Door uw arbeid, *
Door uw doodstrijd en uw lijden, *
Door uw Kruis en uw verlatenheid, *
Door uw uitputting, *
Door uw dood en uw begrafenis, *
Door uw verrijzenis, *
Door uw hemelvaart, *
Door de instelling van het allerheiligste sacrament, *
Door uw vreugden, *
Door uw heerlijkheid, *
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * spaar ons, Jezus.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * verhoor ons, Jezus
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * ontferm U over ons, Jezus.
V. Jezus, aanhoor ons.
A. Jezus, verhoor ons.

Laat ons bidden
Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd: vraagt en gij zult verkrijgen, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal worden open gedaan, wij smeken U: laat op onze bede uw goddelijke liefde ons bezielen, zodat wij U van ganser harte in woord en werk beminnen, en nooit ophouden U te prijzen.
Geef, Heer, dat wij steeds uw heilige Naam niet alleen vrezen, maar ook beminnen, want Gij onttrekt nimmer uw leiding aan hen, die Gij in de hechtheid van uw liefde bevestigt. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.