Toewijding aan het allerheiligste Hart van Jezus

Toewijding aan het allerheiligste Hart van Jezus

(voor het feest van Christus Koning)

Allerzoetste Jezus, Verlosser van het mensdom, zie op ons neer, nu wij in alle ootmoed voor uw altaar zijn neergeknield.
Wij behoren U toe en wij willen U ook toebehoren; maar, om nog inniger met U verenigd te worden, wijdt ieder van ons zich heden vrijwillig toe aan uw allerheiligste Hart.
Velen hebben U nooit gekend, velen hebben uw geboden veracht en zich van U afgekeerd.
Allergoedertierenste Jezus, heb medelijden met al deze mensen en trek hen allen tot uw heilig Hart. Heer, wees Koning, niet alleen over de getrouwen, die zich nooit van U hebben verwijderd, maar ook over de kinderen die, als de verloren zoon, U hebben verlaten. Maak, dat ze spoedig terugkeren naar het vaderhuis en dat ze niet omkomen van ellende en honger.
Wees Koning over hen die door dwaling zijn misleid of door scheuring zijn afgescheiden. Breng hen terug in de haven van de waarheid en tot de eenheid van het Geloof, opdat weldra ŽŽn kudde zal zijn en ŽŽn herder.
Heer, geef aan uw Kerk ongestoorde vrede en vrijheid. Schenk aan alle volken rust en orde. Geef, dat over de gehele aarde eindelijk deze Žne kreet weerklinke: Eer aan het goddelijke Hart, dat ons heil heeft gebracht! Aan dat Hart zij eer en lof in eeuwigheid! Amen.