Dankgebed voor de Eucharistie

Dankgebed voor de Eucharistie.


    Tot God de Vader

Ik aanbid U, hemelse Vader, en zeg U dank voor de oneindige liefde waarmee Gij U gewaardigd hebt, uw eniggeboren zoon te zenden om ons te verlossen en in dit heilig sacrament het voedsel van onze ziel te worden. Ik offer U daarvoor op de aanbidding en dankzegging, die door de engelen en heiligen in de hemel en door alle rechtvaardigen op aarde U worden aangeboden. Ik smeek U te willen maken, dat alle mensen Hem in dit goddelijke sacrament erkennen en beminnen.

    Tot God de Zoon

Ik aanbid U, eeuwige Zoon en dank U voor uw oneindige liefde. Ik dank U ook in plaats van al degenen die U niet kennen en U geen dank betuigen.
Mijn Jezus ik bemin U; ik wens U steeds meer te beminnen en U te ontvangen in vereniging met de liefde, de zuiverheid en de gevoelens van de allerheiligste Maagd, uw Moeder.
Jezus, gewaardig U, wanneer U in de heilige communie tot mij komt, al datgene uit te werken wat uw bedoeling was bij de instelling van dit heilig sacrament.

    Tot God de Heilige Geest

Ik aanbid U, Heilige Geest, en dank U voor de oneindige liefde, waarmee U het onuitsprekelijke geheim van Jezus' menswording bewerkt hebt. Ik dank U, dat U zijn heilig Lichaam, dat in dit heilig sacrament het voedsel voor mijn ziel is, in de allerzuiverste schoot van de heilige Maagd gevormd hebt.
Bij deze onmetelijke liefde smeekt ik U voor mij en alle mensen om verlichting van ons verstand en zuivering van onze wil, opdat wij deze grote liefdegunst steeds beter mogen leren kennen en het sacrament van de heilige Eucharistie altijd met eerbied mogen ontvangen.