Litanie om heilige priesters

Litanie om heilige priesters

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons.

Christus verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm u over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Jezus, eeuwige Hogepriester,* geef ons heilige priesters.

Jezus, die uw apostelen met de Heilige Geest hebt gezalfd,*

Jezus, die uw offer hebt toevertrouwd aan de handen van de priesters,*

Jezus, die aan uw priesters de verkondiging van Gods woord hebt opgedragen,*

Jezus, die aan uw priesters de macht hebt gegeven om de zonden te vergeven,*

Jezus, die hun macht gegeven hebt om te zegenen,*

Jezus, middelaar tussen God en mensen,*

Jezus, opperste herder van onze zielen,*

Dat Gij aan de Kerk vele heilige priesters wilt schenken,* wij bidden U verhoor ons.

Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mensen mag ontluiken,*

Dat de heilige roeping bij uw uitverkorenen ongeschonden gewaard mag blijven,*

Dat uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen eerbiedigen en bevorderen,*

Dat de priesters werkelijk het zout van de aarde mogen zijn,*

Dat de priesters door hun heilig leven het licht van de wereld mogen zijn,*

Dat de priesters een grote eerbied mogen hebben voor uw aanwezigheid in de heilige Eucharistie,*

Dat de priesters een grote liefde mogen hebben tot de heilige Maagd Maria,*

Dat de priesters de sterkte van de martelaren, het licht van de belijders en de zuiverheid van de maagden mogen bezitten,*

Dat de priesters het volk dat aan hen is toevertrouwd, op de weg van het eeuwig heil mogen voeren,*

Dat de priesters oprecht het Geloof van uw Kerk mogen verkondigen,*

Dat Gij al uw priesters moogt heiligen,*

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* ontferm U over ons.

V. Jezus, geef aan uw kerk heilige priesters.

A. En uw volk zal gered worden.

 

Laat ons bidden.

Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, eens hebt Gij Uzelf tot redding van de wereld op het Kruis geofferd; wij smeken U: geef aan de wereld heilige priesters, bezield met oprechte liefde voor U en met grote ijver voor hun zending, opdat zij de mensen mogen brengen tot U en tot het eeuwig leven. Amen.