Noveen tot de H. Michaël en de negen Koren der Engelen

Noveen tot de H. Michaël en de negen Koren der Engelen


Hierbij kan men een speciale engelenrozenkrans gebruiken met negen grote kralen i.p.v. de gebruikelijke vijf.
Tussen de grote  kralen zitten telkens 3 kleine kralen i.p.v. 10.

Eerste dag ter ere van de Serafijnen
Glorierijke aanvoerder van de hemelse legermacht, H. Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd tegen de heerschappijen en machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht.
Kom de mensen te hulp, die God heeft gemaakt naar het beeld van zijn eigen natuur en tegen een grote prijs heeft vrijgekocht van de tirannie van de duivel.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Serafijnen, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Tweede dag ter ere van de Cherubijnen
H. Michaël, vorst van het leger der engelen, ik roep u aan, verhoor mij.
Als mijn laatste uur geslagen heeft, neem dan, smeek ik u, mijn ziel onder uw heilige hoede en geleid haar naar het oord van verkwikking, vrede en rust, waar in een onuitsprekelijke vreugde de zielen der heiligen het komend Oordeel afwachten en de heerlijkheid van de glorievolle verrijzenis.
Of ik spreek of zwijg, of ik waak, wandel of rust, bescherm me bij de vervulling van al mijn plichten, bij al mijn handelingen.
Houd mij vrij van de bekoringen van de duivels en van de straffen der hel.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Cherubijnen, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Derde dag ter ere van de Tronen
Grote verdediger van het Christenvolk, H. Aartsengel Michaël, u werd de zending toevertrouwd de Kerk te verdedigen.
Om deze opdracht waardig te vervullen verdrijf dan de ketterij, ban uit de schisma’ s en beschaam het ongeloof.
Vermenigvuldig uw overwinningen over de helse monsters, die ons geloof willen verwoesten. Dat de Kerk van Jezus Christus nieuwe gelovigen rijker mag worden om zo de hemel te bevolken met uitverkoren zielen, tot meerdere glorie van de goddelijke Verlosser.
Aan Hem toch dankt gij uw overwinningen, uw verdiensten en uw eeuwig geluk.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Tronen, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Vierde dag ter ere van de Heerschappijen
H. Michaël, vorst en vaandeldrager van de goede engelen, wil mij in uw goedheid altijd ter zijde staan en mij redden. Behoed mij voor de legioenen van de engel der duisternissen, opdat ik onder uw leiding deelachtig worde aan het licht van de goede engelen.
Wees mijn verdediger voor de troon van de Opperrechter, bepleit mijn zaak en bezweer de toorn van de rechtvaardige Vergelder.
Moge door u voorspoed mijn deel zijn bij dag en bij nacht, bij arbeid en rust; en dat ik altijd
klaar sta voor de werken van God.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Krachten, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Vijfde dag ter ere van de Krachten
H. Aartsengel Michaël, de H. Kerk vereert u als haar bewaarder en beschermer.
De Heer heeft u de opdracht toevertrouwd de vrijgekochte zielen de hemelse vreugde binnen te leiden.
Vraag dus de God van vrede Satan onder onze voeten te verbrijzelen, opdat hij niet langer mensen geboeid kan houden in zijn ketenen en schade toebrengen aan de Kerk.
Bied gij de Allerhoogste onze gebeden aan, opdat de Heer zonder dralen ons genadig zal zijn.
En grijp gij zelf de Draak, de oude Slang, die Duivel en Satan heet, en werp hem geboeid in de afgrond, zodat hij niet meer de volkeren kan verleiden.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Krachten, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.

Zesde dag ter ere van de Vorstendommen
H. Aartsengel Michaël, verdedig ons n de strijd, opdat we niet omkomen gij het schrikwekkend Oordeel. Glorierijke Vorst, wees ons indachtig en bid overal en altijd voor ons bij de Zoon van God.
Toen u streed met de Draak, hoorde men in de hemel de stem van hen, die riepen: “Heil, eer en glorie zij God, de Almachtige!” De zee kwam omhoog, de aarde beefde, toen gij van de hemel neerdaalde. Kom het volk Gods te hulp.
Amen.
H. Aartsengel Michaël en gij H. Vorstendommen, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader
Zevende dag ter ere van de Machten
H. Aartsengel Michaël, driewerf heilige Aanvoerder van de Godgewijde legermacht, God heeft u belast met het organiseren en aanvoeren van de legerscharen der engelen.
Gij, die ten zeerste alle verering, eer en lofprijzing waardig zijt, verlicht mijn inwendige vermogens, versterk mijn arm hart, opgejaagd door de stormen van dit leven.
Hef mijn geest, nu zo omlaag gericht naar de dingen van de wereld, op naar de hoogten van de hemelse wijsheid.
Mijn schreden zijn zo wankel. Maak ze stevig en laat niet toe, dat ik afwijk van de weg, die ten hemel leidt. Genees de wonden van mijn ziel. Neem de littekens weg van de kwalen, veroorzaakt door mijn ellende en geestelijke krankheid.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Machten, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Zevende dag ter ere van de Machten
H. Aartsengel Michaël, driewerf heilige Aanvoerder van de Godgewijde legermacht, God heeft u belast met het organiseren en aanvoeren van de legerscharen der engelen.
Gij, die ten zeerste alle verering, eer en lofprijzing waardig zijt, verlicht mijn inwendige vermogens, versterk mijn arm hart, opgejaagd door de stormen van dit leven.
Hef mijn geest, nu zo omlaag gericht naar de dingen van de wereld, op naar de hoogten van de hemelse wijsheid.
Mijn schreden zijn zo wankel. Maak ze stevig en laat niet toe, dat ik afwijk van de weg, die ten hemel leidt. Genees de wonden van mijn ziel. Neem de littekens weg van de kwalen, veroorzaakt door mijn ellende en geestelijke krankheid.
Amen.
H. Aartsengel Michaël en gij, H. Machten, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Achtste dag ter ere van de Aartsengelen
H. Aartsengel Michaël, u bent belast met de zending onze gebeden te verzamelen, onze strijd te richten en onze zielen te wegen.
Ik breng eer aan uw schoonheid, zo gelijkend op die van God, dat na het eeuwig Woord geen ander hemelse geest met u kan vergeleken worden.
Ik breng eer aan uw onbegrensde macht ten voordele van die u zijn toegewijd.
Ik breng eer aan uw wil, zo harmonieus verenigd met die van het H. Hart van Jezus en het Onbevlekt hart van Maria, voor het heil van de mens.
Verdedig mij tegen de vijanden van mijn ziel en lichaam.
Doe mij de versterking voelen van uw onzichtbare bijstand en de uitwerking van uw waakzame tederheid.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Aartsengelen, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de
strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader

Negende dag ter ere van de engelen
Glorierijke Aartsengel H. Michaël, grote ijveraar voor de eer van God en verdediger van de universele Kerk, U heeft de Almachtige de zorg toevertrouwd de zielen te ontvangen, als ze het lichaam verlaten, om ze voor te geleiden voor de rechtvaardige Rechter.
Gewaardig U mij te hulp te snellen bij mijn laatste strijd.
Kom samen met mijn engelbewaarder mij bijstaan en verdrijf ver van mij alle helse geesten.
Sta niet toe, dat ze mij verontrusten dan.
Versterk in mij het geloof, de hoop en de liefde, opdat mijn ziel, door u gedragen naar zijn Rechter, onmiddellijk wordt binnengeleid in het oord van rust, om daar eeuwig te heersen met haar Verlosser in gezelschap van de zalige geesten.
Amen.

H. Aartsengel Michaël en gij, H. Engelen, helpt ons in de nood, verdedigt ons in de strijd.
Onze Vader, Weesgegroet en Eer aan de Vader.