Noveen tot de Allerheiligste Drievuldigheid

Noveen tot de Allerheiligste Drievuldigheid

Op voorspraak van de H. Teresia van het Kind Jezus

Om door de voorspraak van de H. Teresia van het Kind Jezus een gunst te verkrijgen.
EEUWIGE Vader, die in de hemelen zijt, waart Gij de verdiensten beloont van hen, die U in deze wereld getrouw hebben gediend, door de liefde welke de kleine Teresia van het Kind Jezus U toedroeg, liefde zo rein, zo kinderlijk en betrouwvol, dat zij hoopte dat terwijl zij immer op aarde uw wil volbracht had, Gij, op uw beurt, in de hemel haar wil volbrengen zoudt, wij bidden U, neem haar smekingen goedwillig aan en gewaardig U ter wille van haar onze gebeden te verhoren.

Onze Vader, Wees gegroet, Glorie Zij de Vader

Eeuwige Zoon van de Vader, die beloofd hebt de geringste diensten te belonen welke in uw Naam de naaste bewezen worden, werp een welwillende blik op uw kleine bruid, de heilige Teresia van het Kind Jezus, die het heil van de zielen met zoveel ijver behartigde. Ter wille van al wat zij op aarde gedaan en geleden heeft, gewaardig U voortdurend verhoring te schenken aan haar wens om in de hemel haar invloed te doen gelden tot het verkrijgen van weldaden voor de aarde. En op deze wens, verleen mij de gunst die ik zo vurig begeer te verwerven.

Onze Vader, Wees gegroet, Glorie Zij de Vader

Heilige en Eeuwige Geest, die de gezegende ziel van de H. Teresia van het Kind Jezus door zo rijke genadegaven tot de volmaaktheid hebt opgevoerd, ik bid U vurig bij de getrouwheid waarmede zij daaraan beantwoordde, de smeekgebeden, welke zij U voor mij opdraagt, genadig te willen verhoren en ter wille van haar belofte. Uit de hemel een regen van rozen te doen vallen verleen haar, o Goddelijke Geest, dat deze belofte te mijnen gunste moge verwezenlijkt worden.  

Onze Vader, Wees gegroet, Glorie Zij de Vader.

O Heilige Teresia van het Kind Jezus, die gedurende uw kort bestaan een toonbeeld waart van engelachtige zuiverheid, van sterke liefde en van edelmoedige overgeving aan Gods wil, nu gij van de beloning van uw  deugden geniet, werp een blik van medelijden op mij die al mijn vertrouwen op u stel.
Maak mijn droefenis tot de uwe, spreek voor mij ten beste bij de onbevlekte Maagd wier bevoorrechte bloem gij waart, bij de Hemelkoningin die u bij uw levensmorgen toelachte. Smeek haar, dat zij, die zo vermogend is op het hart van Jezus, voor mij de gunst bekom waarnaar ik thans zo vurig verlang, Dat zij, die zo vermogend is op het hart van Jezus, voor mij de gunst bekom waarnaar ik thans zo vurig verlang, Dat zij mij gedurende mijn leven versterke, in mijn doodsuur bescherme en tot de gelukzalige eeuwigheid geleide.

Salve Regina.