Algemene gebeden

ALGEMENE GEBEDEN


Kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Inleidend gebed:
Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere
eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van
ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven; Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; Die opgestegen
is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de
doden. Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergeving van de
zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. Amen.

Onze Vader
Onze Vader die in den Hemel zijt Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in den
Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld zoals ook wij anderen hun schuld vergeven, en
leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade. Amen.

Wees Gegroet
Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de
vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Schietgebed (3x)
(bij de Wonderdadige Medaille.)
O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen. Amen.

Heilige Aartsengel Michaël
Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en tegen de listen van
de duivel.Wij smeken ootmoedig, dat God hem in zijn macht zal doen gevoelen. En gij, vorst van de hemelse
legerscharen, drijf satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de
goddelijke kracht in de hel terug. Amen.