De Pater Pio Rozenkrans

De Pater Pio Rozenkrans


(Onze Vader- of Boete-Rozenkrans)

Inleidende gebeden:
- Kruisteken
- Hemelse Vader, laat dit gebed vruchten dragen voor de
gehele wereld; ik wil bidden met de gehele Hemel,
namens en voor alle mensen, met en voor de arme zielen,
moge iedere bede reiken tot de uiterste grenzen van uw
barmhartigheid, ook wanneer ik er niet aan denk.
- Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd.
- Heilige Aartsengel Michaël, verlicht ons met Uw licht.
- Heilige Aartsengel Michaël, bescherm ons met Uw
vleugels.
- Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons met Uw zwaard

Inleidende gebeden op de Rozenkrans:

Crucifix (kruisje)
- Kruisteken
- Geloofsbelijdenis

Eerste kraal:
- Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid

Volgende drie kralen:
- Wees gegroet ter ere van Maria - Dochter van God de Vader
- Wees gegroet ter ere van Maria - Moeder van God de Zoon
- Wees gegroet ter ere van Maria - Bruid van God de Heilige Geest

Vijfde kraal:
- Eer aan de Vader

Neem dadelijk bij elke grote kraal, opvolgend, een van de
Droeve Geheimen in overweging.

- Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Aan doodsangst ten prooi bad Hij met nog meer
aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed, die
op de grond neervielen.
(Lc. 22, 24)
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit
geheim: berouw.
- Jezus wordt gegeseld.

Pilatus liet omwille van het volk Barabbas vrij,
maar Jezus liet hij geselen. (Mt. 27, 26).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit
geheim: geduld in lijden.

- Jezus wordt met doornen gekroond.
Ook vlochten zij een kroon van doorntakken, zetten die
op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de
rechterhand. Zij bespuwden Hem, pakten de rietstok en
sloegen Hem op het hoofd.
(Mt. 27, 29a-30).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit
geheim: versterving

- Jezus draagt zijn Kruis naar de Berg van Calvarië.
Zelf zijn Kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de
schedelplaats heet, in het hebreeuws Golgotha. (Joh. 19,
17).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit
geheim: te getuigen van ons Geloof.

- Jezus sterft aan het Kruis.
Jezus zei: ”Vader vergeef het hun, want zei weten niet wat
ze doen.”, ”Vader in uw handen beveel Ik Mijn Geest.”
(Lc. 23, 34-36).
Op voorspraak van Maria vragen wij als vrucht van dit
geheim: wederliefde.

Op de grote kraal:
- Eer aan de Vader.....
- Een van de Droeve Geheimen
- Onze Vader

Tientje (dus 10x, totaal 50x):
- Onze Vader
- Wees gegroet (toevoegend achter: ”Heilige Maria
Moeder van God”, ”En onze MOEDER”).
- Herhaal het in overweging zijnde geheim
- Eer aan de Vader
- O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze
toevlucht tot u nemen.

Direkt na elk Tientje (dus totaal 5x):
- Bemind, geprezen, gezegend, aanbeden en verheerlijkt
zij nu en altijd en in alle Eeuwigheid de Allerheiligste
Drievuldigheid en het Eucharistisch Hart van Jezus, door
het Onbevlekt Hart van Maria, met haar smarten en haar
tranen.
- Lieve, goede Pater Pio, bid voor en met ons;
zegen ons en de gehele wereld.
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
en bewaar ons voor het vuur van de hel;
breng alle zielen naar de hemel vooral zij die Uw
barmhartigheid het meest nodig hebben.

Na het vijfde tientje, tot besluit:
Eeuwige Vader, wij wijden ons en de gehele wereld voor
eeuwig toe aan het Allerheiligst Hart van Jezus en aan het
Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria.
Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,
zend nu Uw Geest over de aarde.
Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle
volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor
verwonding, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle volkeren,
die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn.
Amen.

 

Jezus sprak: ”Mijne kinderen, u kunt zich de grote vreugde
niet voorstellen die Mijn Hart ondervindt, wanneer u deze
Pater Pio Rozenkrans bidt, want hij betekent een grote
boetedoening. Bid hem vaak voor degenen die niet
bidden, voor hen die lasteren en Mijn Allerheiligst Hart
beledigen, waaruit slechts Barmhartigheid stroomt voor
allen. Hoe meer u hem bidt, des te meer zondaars bekeert
u, des te groter eerherstel brengt u aan Mijn Goddelijk
Aanschijn en zovelen meer komen tot Mij in de Heilige
Eucharistie, waarin Ik Mij aan u allen wegschenk tot uw
redding.

In deze Pater Pio-Rozenkrans is die van de Heilige Maagd
verweven en derhalve volkomen.Wie hem bidt moet
weten dat hij de Heilige Drievuldigheid aanroept en de
Onbevlekte Ontvangenis Maria,
uw Moeder, omringd door de Engelenkoren,
wat betekent dat u het gehele Hemelse Hof aanroept,
waardoor u tevens grotere genaden zult ontvangen.”


Beloften van Onze Lieve Vrouw van de Karmel:


”Ik beloof, als de Moeder van Jezus en uw Moeder, de
volgende Genaden aan allen, die met oprechte godsvrucht
deze Heilige Rozenkrans met de 50 Onze Vaders, de 50
Wees gegroet, de 50 Eer aan de Vader en de 50 O, Maria
zonder zonde... bidden:
- Ik zal hun alle kennis schenken van Mijn grote Liefde en
Hulp jegens Mijn kinderen.
- Ik zal hen dichter tot de Heilige Eucharistie brengen,
waarin Mijn Goddelijke Zoon tegenwoordig is.
- Ik zal hun een volmaakt berouw over hun zonden
schenken.
- Ik zal hun de genade geven, door welke alle zonden uit
hun voorafgaand leven worden gewist.
- Zij zullen de bekering van hun verwanten snel
verwerven.
- Ik zal bij hen een ware liefde tot de medemens
opwekken.
- Zij die dagelijks deze Heilige Rozenkrans bidden, zullen
een zalige dood sterven en voor de veroordeling behoed
blijven.
- Ik beloof grote genaden voor hen en hun gehele familie.
- Ik beloof degenen die sterven en in het vagevuur komen,
reeds de volgende dag te verlossen.
- Aan allen die deze Heilige Rozenkrans bidden, beloof ik
ook hun naaste verwanten snel uit het vagevuur te
verlossen.
- Voor het sterven zullen zij nog tijdig een teken
ontvangen, zodat zij de hulp van de Heilige Sacramenten
kunnen smaken.
- Kort voor hun dood zullen zij een Verschijning beleven
van Mijn Goddelijke Zoon en van Mij.
- Ik zal vrede schenken aan de woonplaatsen en de naties,
waar men dagelijks deze tot de Allerheiligste
Drievuldigheid en tot Mij,
uw geliefde Moeder, gerichte H. Rozenkrans bidt.
- Alle bidders van deze Heilige Rozenkrans bedek ik hun
gehele leven lang met Mijn mantel, waaronder zij veilig
zullen zijn.
- Allen die hem bidden en overwegen in de geest van
overgave aan Mijn bescherming,
zal ik de genade verlenen voor de tuchtiging bewaard te
blijven.
- Wanneer aan een bidder van deze Heilige Rozenkrans de
genade ten deel valt op een zaterdag te sterven, dan is
daardoor de redding van een van zijn familieleden
verzekerd.
- Door elk aan deze Heilige Rozenkrans gebeden woord,
wordt een ziel bekeerd (meestal eerst bij de Grote
Waarschuwing of bij het sterven) en zal een ziel uit het
Vagevuur verlost worden.”
”IK ZEGEN U”