De Kruis-Rozenkrans

De Kruis-Rozenkrans


(Oefening van de Heilige Kruisweg)

Inleidende gebeden:

Crucifix (kruisje)
- Kruisteken
- Geloofsbelijdenis

Eerste kraal:
- Onze Vader ter ere van de Heilige Drieëenheid

Volgende drie kralen:
- Wees gegroet ter ere van Maria - Altijd Maagd
- Wees gegroet ter ere van Maria - Moeder van God
- Wees gegroet ter ere van Maria - Onbevlekt Ontvangen

Vijfde kraal:
- Eer aan de Vader

Overdenking bij de grote kraal:
- (Zie de staties punt 1 t/m 15 rechtsbovenaan)
- Wij aanbidden U Heer Jezus en wij loven U Heer, omdat
Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt Verlost.
- Onze Vader
- Eer aan de Vader
Tientje (dus 10x):
- Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U,
red de zielen!
Na het tientje:
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
behoed ons voor het vuur van de hel,
breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw
barmhartigheid het meeste nodig hebben! Gezegend zijn
de wonden van Onze Heer Jezus Christus, want zij
hebben ons verlost van de straffen van de zonde.
Gezegend zij Zijn allerkostbaarste Bloed dat al onze
zonden uitwist!

Kies bij elke Grote Kraal, opvolgend,
de onderstaande staties van de Kruisweg:
1 Jezus wordt ter dood veroordeeld.
2 Jezus neemt zijn Kruis op voor ons.
3 Jezus valt voor de eerste maal.
4 Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder.
5 Simon van Cyrene help Jezus’ Kruis dragen.
6 Veronica verfrist liefdevol Jezus’ aangezicht.
7 Jezus valt een tweede maal.
8 Jezus troost de wenende vrouwen.
9 Jezus valt een derde maal.
10 Jezus wordt van Zijn kleren beroofd.
11 Jezus wordt aan het Kruis genageld.
12 Jezus sterft aan het Kruis.
13 Jezus wordt van het Kruis afgenomen en in de armen
van Zijn bedroefde Moeder gelegd.
14 Jezus wordt in het Graf te ruste gelegd.
15 Jezus rust in het graf en verrijst na drie dagen uit de
doden.

Slotgebeden:

Wees gegroet, Koningin
Weest gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons
leven, onze vreugde en onze hoop,
wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van
Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van
tranen.Welaan dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze
ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O genadevolle, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, Heilige moeder van God, dat wij de beloften
van Christus waardig worden.
Gedenk, O allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit
gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam uw hulp
inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is
gebleven.
Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u,
O Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u
te staan. O moeder van het Woord, versmaad mijn
smeekbeden niet,
maar luister genadig en verhoor mij.
Amen.
Gedenk, Heilige Jozef, zeer zuivere bruidegom van de
Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die
uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder
bijstand bleef.Vol vertrouwen in uw macht namen wij onze
toevlucht tot u en vragen wij uw bescherming.
O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze
nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor
ze!
Amen.

 

Beloften verbonden aan de verering van de Heilige Kruisweg.

Beloften door Jezus gedaan aan Broeder Estanislao van de
Broeders van de Christelijke Scholen
(1903 - 1927).
- Al wat men met geloof zal vragen door het bidden van de
Kruisweg, zal ik u verlenen.
- Ik beloof het eeuwig leven aan al wie met medelijden nu
en dan de Kruisweg bidden.
- Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder
bijstaan in het uur van de dood.
- Zelf indien hun zonden talrijker waren dan de
grashalmen op het veld of de zandkorrels in de zee, door
de Kruisweg zal alles vergeven worden (deze belofte
ontslaat niet van de plicht alle bekende doodzonden te
biechten).
- Zij die dikwijls de Kruisweg beleven, zullen een
bijzondere glorie in de hemel genieten.
- Ik zal ze uit het vagevuur verlossen, op de eerste dinsdag
of vrijdag na de dood, als zij er tenminste inkomen.
- Ik zal ze zegenen bij elke Kruisweg en Mijn zegen zal ze
volgen overal op aarde en,
na hun dood, in de hemel voor gans de eeuwigheid.
- In het uur van de dood, zal Ik de duivel niet toelaten ze te
bekoren; Ik zal hem alle macht ontnemen opdat zij gerust
in Mijn armen sterven.
- Indien zij het met een oprechte liefde doen,
dan zal Ik ieder van hen omvormen tot
een levende ciborie, waarin Ik met welbehagen Mijn
genaden zal uitstorten.
- Mijn ogen zal Ik gericht houden op degenen die dikwijls
de kruisweg doen; altijd zal ik gereed zijn om ze te
beschermen.
- Zoals Ik aan het Kruis vastgenageld was, zo zal Ik altijd bij
hen zijn die Mij dikwijls vereren door het bidden van de
Kruisweg.
- Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, want Ik zal
hun genade schenken om niet meer dodelijk te zondigen.
- In het uur van de dood, zal Ik hen troosten door Mijn
tegenwoordigheid en Wij zullen samen naar de hemel
gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij tijdens hun
leven zullen vereerd hebben met het bidden van de
Heilige Kruisweg.
- Mijn ziel zal ze als met een dekmantel beschermen. Ik zal
ze tekens bijstaan als ze tot Mij roepen.
In 1984 openbaarde Onze Lieve Vrouw dat iedere keer dat
de kruisrozenkrans gebeden wordt,
10.000 zielen uit het vagevuur worden verlost en
100 zielen worden gered; hun wordt genade verleend het
Hemelse Paradijs binnen te gaan.