Gebed van de heilige Thomas van Aquino

Gebed van de heilige Thomas van Aquino

Almachtige eeuwige God, ik mag naderen tot het sacrament van uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus. Ik kom als een zieke tot de geneesheer ten leven, als een onreine tot de bron van barmhartigheid, als een blinde tot het licht van de eeuwige klaarheid, als een arme en behoeftige tot de Heer van hemel en aarde. Ik doe dan ook een beroep op de overvloed van uw grenzeloze goedheid: wil mijn zwakheid genezen, was al mijn smetten van mij af, maak een einde aan mijn blindheid, verander mijn armoede in rijkdom en bekleed mij in al mijn schamelheid. Laat mij het brood van de engelen ontvangen, de Koning der koningen en de Heer der heersers, met eerbied en ootmoed, met berouw en toewijding, met een zuiver en gelovig hart en met een oprechte bedoeling, zodat het mijn geestelijk welzijn ten goed komt. Ik bid U: geef dat ik van het Lichaam en Bloed van de Heer niet alleen het teken ontvang, maar ook de werkelijkheid en de kracht die aan dit teken eigen is.

Goede God, laat mij het Lichaam van uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria, z— ontvangen, dat ik tot zijn mystiek lichaam mag behoren en één mag zijn met zijn ledematen. Liefdevolle Vader, geef dat ik uw beminde Zoon, die ik nu onder de sluier van tekenen ga ontvangen, eens met ongesluierd gelaat voor altijd mag aanschouwen, zoals Hij met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.