Gebed van de heilige Ambrosius

Gebed van de heilige Ambrosius

Heer Jezus Christus, met eerbied en ontzag nader ik tot de tafel, waarvan U mij in uw grote goedheid uitnodigt. Want ik ben een zondaar en kan niet steunen op eigen verdiensten, maar ik vertrouw op uw barmhartigheid en liefde. Ik ben mij bewust van de vele zonden die mijn hart en mijn lichaam hebben beheerst en mijn leven hebben ontsierd; ik heb niet verhinderd dat het kwaad zich meester maakte van mijn denken en spreken.

Daarom, God van liefde, ontzagwekkende majesteit, kan ik in de ellende die mij benauwt, slechts verlichting zoeken bij U, bron van barmhartigheid; in grote haast wend ik mij tot U om genezing, tot U neem ik mijn toevlucht om bescherming te vinden.

Voor U als rechter ben ik beducht, maar ik verlang er naar om U te ontmoeten als verlosser. Heer, ik maak voor U geen geheim van wat mij ontluistert en beschaamt.

Ik ken mijn vele en grote zonden en daarom ben ik bevreesd, maar ik hoop op uw barmhartigheid die onbeperkt is. Zie daarom vol medelijden naar mij, Heer Jezus Christus, koning in eeuwigheid, God en mens, die gekruisigd is voor ons, mensen.

Gij zijt mij hoop, verhoor mij; onuitsprekelijke bron van genade, heb medelijden met mij bij al mijn ellende en zonde.

Wees gegroet, slachtoffer voor onze verlossing, dat voor mij en alle mensen op het Kruis is aangeboden. Wees gegroet, edel en kostbaar Bloed, dat uit de wonden vloeit van mijn gekruisigde Heer Jezus Christus om de gehele wereld te reinigen van zonden. Heer, laat uw aandacht uitgaan naar uw schepsel dat Gij met uw Bloed hebt verlost. Het spijt mij oprecht dat ik gezondigd hebt; ik wil het goedmaken wat ik heb misdaan. Genadige Vader, neem dan van mij weg alle ongerechtigheden en zonden om rein van geest en lichaam uw hoogheilige gaven waardig te mogen ontvangen. En laat mij dan nu reeds proeven van uw Lichaam en Bloed, dat ik, onwaardige, wil nuttigen; laat dit mij zalig zijn als vergiffenis van mijn zonden en reiniging van alle ongerechtigheden, als verdrijving van slechte verlangens en herleving van goede bedoelingen, als heilzame aanzet tot U welgevallige daden en ook als krachtige bescherming van ziel en lichaam tegen de heimelijke listen van mijn vijanden. Amen.