Gebed tot onze gekruisigde Heer Jezus Christus

Gebed tot onze gekruisigde Heer Jezus Christus

Goede en liefdevolle Jezus, ik kniel voor U neer en bid U met grote vurigheid dat U in mijn hart levendige gevoelens wilt wekken van geloof, hoop en liefde, een oprecht berouw over mijn zonden en het vaste voornemen mijn leven te beteren, nu ik met groot medeleven uw vijf worden in de geest aanschouw en overweeg, en denk aan hetgeen de profeet David U, o goede Jezus, in de monde legde:' Zij hebben mijn handen en voeten doorboord, zij hebben al mijn beenderen geteld'.

(Ps. 22(21), 17)