Litanie van alle Heiligen

Litanie van alle Heiligen

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Heilige Maria, Moeder van God,* wees onze voorspraak.

Heilige Micha‘l,*

Alle heilige Engelen van God,*

Heilige Johannes de Doper,*

Heilige Jozef,*

Heilige Petrus en Paulus,*

Heilige Andreas,*

Heilige Johannes,*

Heilige Maria Magdalena,*

Heilige Stefanus,*

Heilige Laurentius,*

Heilige Bonifatius,*

Heilige Martelaren van Gorcum,*

Heilige Perpetua en Felicitas,*

Heilige Agnes,*

Heilige Gregorius,*

Heilige Augustinus,*

Heilige Athanasius,*

Heilige Basilius,*

Heilige Martinus,*

Heilige Willibrordus,*

Heilige Benedictus,*

Heilige Franciscus en Dominicus,*

Heilige Franciscus (Xaverius),*

Heilige Petrus Canisius,*

Heilige Johannes Maria (Pastoor van Ars),*

Heilige Catharina (van Si‘na),*

Heilige Teresia (van Avila),*

Heilige Lidwina,*

Alle heiligen van God,*

Wees genadig, * verlos ons, Heer

Van alle kwaad,*

Van alle zonde,*

Van de eeuwige dood,*

Door uw menswording,*

Door uw dood en verrijzenis,*

Door de komst van de Heilige Geest,*

Wij zondaars, * wij bidden U verhoor ons.

Dat Gij uw heilige Kerk wilt besturen en bewaren,*

Dat Gij alle christenen tot de eenheid van de Kerk wilt roepen en alle ongelovigen tot het licht van het Evangelie wilt brengen,*

Dat Gij alle volkeren vrede en ware eendracht wilt verlenen,*

Dat Gij onze weldoeners met eeuwige goederen wilt vergelden,*

Dat Gij aan alle overleden gelovigen de eeuwige rust wilt geven,*

Dat Gij ons in uw heilige dienst wilt versterken en bewaren,*

Jezus, Zoon van de levende God,*

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,* ontferm U over ons.

  1. Christus, aanhoor ons.
  2. Christus, verhoor ons.

Laat ons bidden.

God, wij aanbidden U, Gij zijt wonderbaar in al uw heiligen. Wij geloven dat zij reeds verzekerd zijn van hun onsterfelijkheid en vragen U dat wij hun zorg voor ons heil mogen ondervinden. Schenk ons uw genade om onze heiliging te kunnen voltooien door een groeiende liefde tot U. Door Christus, onze Heer. Amen