Psalm 145 (144)

Psalm 145 (144)

U wil ik loven, mijn God en Koning, uw Naam verheerlijken voor altijd.
U wil ik prijzen iedere dag, uw Naam verheerlijken voor altijd.

De Heer is groot en alle lof waardig, zijn grootheid is niet te doorgronden.
Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht, uw macht wordt alom verkondigd.
Men spreekt van uw luister en majesteit, verspreidt de faam van uw wonderdaden.
Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen.
Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid.
De Heer is vol liefde en medelijden, lankmoedig en zeer goedgunstig.
De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte.

Uw werken zullen U prijzen, Heer, uw vromen zullen U loven.
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij.
Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk.
Uw Rijk is een rijk voor alle eeuwen, uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.

Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet.
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, richt alwie gebukt gaat weer op.
De ogen van allen zien hoopvol naar U, Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
Gij opent uw hand voor alles wat leeft, voldoet aan al hun verlangens.

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, en heilig in al wat Hij doet.
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, voor elk die oprecht tot Hem bidt.
De wensen van hen die Hem eren vervult Hij, Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
De heer bewaart alwie Hem bemint, maar ieder die kwaad doet verstoot Hij.

Mijn mond bezingt de lof van de Heer en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam.