Gebed tot het barmhartige Hart van Jezus

Gebed tot het barmhartige Hart van Jezus

Hart van Jezus, U hebt zowel door uw woorden als door uw daden zoveel gedaan om ons ervan te overtuigen, hoe mateloos U ieder van ons liefhebt, hoe gevoelig uw Hart is voor onze menselijke nood, en hoe grenzeloos uw barmhartigheid is.
Gelovend in uw liefde en vertrouwend op uw barmhartigheid, komen wij U al onze noden aanbevelen.
Allereerst bidden wij U voor de gehele Kerk: moge zij temidden van de verwarrende opvattingen van deze tijd trouw blijven aan uw waarheid en toch niet verflauwen in de liefde tot U, geef de priesters van uw Kerk uw Hart mee, opdat zij ons veilig leiden en liefdevolle zorg hebben voor de zielen in nood.
Breng hen, die door dwalingen van ons gescheiden zijn of door godsgeloof verloren hebben, tot uw Kerk terug; en stort uw Heilige Geest - de grote gave van uw Hart- uit over de volkeren die U nog niet kennen en beminnen.
Heel bijzonder bevelen wij uw Hart de vervolgden aan: wees hun nabij met de verkwikking van uw troost, want U weet hoe afschuwelijk zij worden gekweld.
Zie ook neer, barmhartige Jezus, op de gewetensnood van vele gehuwden; geef hun een edelmoedig hart, dat bereid is alle offers te brengen die U van hen vraagt.
Moge juist deze offers hun wederzijdse liefde inniger maken; en moge offerbereidheid U uitnodigen hen te zegenen in hun kinderen. Heb medelijden,
goede Jezus, met de jeugd; bescherm hen tegen alle kwaad en laat hen niet van U vervreemden.
Liefdevol Hart van Jezus, zorg voor al die miljoenen die honger en gebrek lijden, gedenk de zieken en al de armen, ook de bejaarden en de eenzamen, de angstigen en wanhopigen, de ontwortelden en verbitterden,: geef hun vrede, geborgenheid, levensmoed en vreugde.
Barmhartige Jezus, wees genadig voor allen die in zonden leven; ontferm U over de stervenden, bijzonder als de dood hen verrast. In één woord: ontferm U, Jezus, over allen die lijden naar ziel of lichaam, en beziel ieder van ons met de gevoelens van uw Hart, opdat wij liefdevol en barmhartig zouden zijn voor al onze medemensen. Amen.